serveis
DADES IDENTIFICATIVES
En compliment amb el deure informació recollit en l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es reflecteixen les següents dades: l'empresa titular del domini web és INVESOIL CONSULTORS MEDIAMBIENTALS, S.L. (d'ara endavant INVESOIL), amb domicili a aquests efectes en carrer Concepció Arenal número 165 a Barcelona de C.I.F.: B-65860264 inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona en el tom 43325, foli 102, Fulla B-425035. Correu electrònic de contacte: invesoil@invesoil.com.
USUARIS
Les presents condicions, recollides dins de l'Avís Legal, tenen per objecte regular l'ús d'aquest Lloc web, que l'empresa INVESOIL posat a la disposició del públic, i que per tant comporta per part de l'Usuari l'acceptació de les condicions generals d'ús. En aquest sentit es recomana a l'usuari llegir atentament el contingut present en l'Avís Legal sempre que desitgi accedir i fer ús de la informació i dels serveis oferts en aquest lloc web. Les citades Condicions seran aplicable independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resultin d'obligat compliment.
ÚS DEL PORTAL
Aquest Lloc web proporciona l'accés a multitud d'informacions, serveis, programes o dades (d'ara endavant, Continguts) en Internet que pertanyen a INVESOIL. L'Usuari assumeix la responsabilitat de l'ús del portal. L'Usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que INVESOIL ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los para:
  • Incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l'ordre públic.
  • Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d'apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans.
  • Provocar danys en els sistemes físics i lògics de INVESOIL, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.
  • Intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

INVESOIL es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l'ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, INVESOIL no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.
PROTECCIÓ DE DADES
En compliment amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el seu Reglament de desenvolupament el Reial decret 1720/2007, INVESOIL garanteix la confidencialitat de totes les dades personals facilitats.

En compliment amb l'establert en aquesta norma, INVESOIL li informa que, tota la informació subministrada per l'Usuari a través dels formularis habilitats a aquest efecte, així com la rebuda mitjançant correu electrònic, serà inclosa en fitxers automatitzats per al seu tractament informàtic degudament inscrits en el R.G.P.D. La finalitat dels fitxers és gestionar les peticions formulades i contestar les mateixes així com informar-li dels nostres productes, serveis i activitats pròpies del nostre objecte social, podent conservar les seves dades una vegada finalitzada tota la relació amb l'Usuari per a les finalitats exposades o compliment d'obligacions legals, però mai cedirem les seves dades a tercers.

Aquestes dades són confidencials i als mateixos solament podran tenir accés les persones degudament autoritzades. Els drets d'accés, rectificació i, si escau, cancel·lació poden exercitar-se en el mail: invesoil@invesoil.com.
PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
INVESOIL és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa: imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.

En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de INVESOIL.

L'Usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de INVESOIL. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. Qualsevol altre ús o explotació de qualsevol dret estarà subjecte a la prèvia i expressa autorització escrita específicament atorgada a aquest efecte per *INVESOIL. Les sol·licituds a aquests efectes podran remetre's a INVESOIL CONSULTORS MEDIAMBIENTALS S.L., C/ Concepció Arenal, 165 Barcelona 08027.

Per exercir el dret de cita, haurà de seguir-se les condicions següents:
  • No desnaturalitzar el sentit de la informació.
  • Citar sempre a INVESOIL com a font de la informació.
  • Esmentar la data de l'última actualització de la informació.

Tot ús no autoritzat del Lloc web donarà dret a INVESOIL per exercitar les accions que corresponguin en virtut de la legislació aplicable.
EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT
INVESOIL no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho. Els continguts proporcionats a través d'aquesta pàgina web tenen caràcter merament informatiu, per la qual cosa l'ús que d'aquests pugui fer l'usuari i les eventuals conseqüències, danys o perjudicis que poguessin derivar-se, són de l'exclusiva responsabilitat de l'usuari.

INVESOIL es reserva el dret a emprendre les accions legals que estimi oportunes contres les persones que utilitzin el Lloc web de manera diferent a l'estipulada o que pogués danyar la imatge de INVESOIL o de tercers i a exigir-los una indemnització pels danys i perjudicis que es derivin de reclamacions, accions o demandes de tercers (incloent sense limitació honoraris d'advocats) com a conseqüència de les accions anteriors o unes altres que es poguessin produir.
MODIFICACIONS
INVESOIL es reserva el dret, sense previ avís a l'Usuari, de modificar, actualitzar o eliminar la informació i/o les condicions d'utilització d'aquest Lloc web. Així mateix es reserva el dret de suspendre, interrompre o deixar d'operar aquest Lloc web a qualsevol moment.
ENLLAÇOS
En el cas que en el Lloc web es disposessin enllaços o *hipervínculos feia altres llocs d'Internet, INVESOIL no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas INVESOIL assumirà responsabilitat alguna pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d'aquests hipervincles o altres llocs d'Internet. Igualment la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

Cas que qualsevol empresa o particular desitgin establir enllaços amb destinació al Lloc web hauran de respectar les següents estipulacions. L'enllaç solament es podrà dirigir a la pàgina principal del Lloc web, i abastar tota l'extensió de la pantalla de la pàgina principal, no podent incloure aquest enllaç com a part d'una altra Web o dins d'un de les seves "frames" o crear un "browser" sobre qualsevol pàgina del Lloc web. INVESOIL exclou expressament que es puguin realitzar enllaços des d'aquelles pàgines Web que continguin materials, informació o continguts il·lícits, il·legals, degradants, obscens, i en general, que contravinguin la moral, l'ordre públic o les normes socials generalment acceptades.
DRET D'EXCLUSIÓ
INVESOIL perseguirà l'incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.
MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA
INVESOIL podrà modificar a qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per unes altres degudament publicades.
LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ
La relació entre INVESOIL i l'Usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Màlaga.